दंगीशरण गा पा को १ करोड ५६ लाख को फाईल अख्तियारमा जान्छ -बुढा