बि व्य स ले शिक्षक आन्दोलनको समयावधीको हाजिर लगाउन रोक लगायो