तुलसीपुर चेम्वर अफकमर्स द्वारा महोत्सव को आम्दानी खर्च सार्वजनिक |