दाङको टरीगाउँ बिमान स्थल मा निजि बिमान सेवा कम्पनी सिता एयर ले पनी उडान भर्ने |