माइली पानी खाने पानीको बार्षिक शाधा रण सभा सम्पन्न l