एउटै विद्यालयमा १३ जोडी जुम्ल्याहा विद्यार्थी पढ्न आउने