विपक्षी उमेदवार हरु संकटपूर्ण अवश्थामा हुनुहुन्छ- पाण्डे