हुकुम बस्नेत बिरुद्द उजुरी,कोमल वली लाइ स्पष्टीकरण सोध्यो|