लोप हुन थालेको माटोको भाँडो बनाउने प्रचलन को संरक्षण गर्छौ- आले।