अस्पतालको जनशक्ती पुर्णरुपमा परिचालित हुनु – स्वाश्थ्य मन्त्री चौधरी।