रुकुम मा लोकतन्त्र आ छैन।हत्या तन्त्र कायमै छ- स्थानिय