बिजय बि क को घर वरी परी बाटो पिच गर्दैमा ३ नं वडामा बिकास भयो भन्न मिल्दैन- कलिभान रोका।