बिजय बि क कै पालामा हाम्रो गाउँ सम्म मोटर आई पुगेको हो- ज्येस्ठ नागरिक टोप बहादुर बुढा।