११०२ मा फोन गरेर स्थानिय पालिका निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी लिन सकिने।