स्थायी शिक्षक भर्ना का लागी आज देखी परिक्षा लिन सुरु।