वडा वासीको विश्वास गुम्न दिन्न- वि क, मैले वाचा पूरा गरें-पाण्डे।