कार्यपालिका सदस्यहरुद्धारा राजपुर गाउँपालिका घेराउ।