नेपाली सेनाको परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ।