शारदा नगरपालिका १ को सम्पूर्ण क्षेत्र मंसिर ६गते सम्म सिल ।