घर्ती द्वारा अनाथ बालबालिका लाई दशैमा लाउन लत्ता कपडा किन्न १३ हजार ७३ रुपैयाँ सहयोग!