सनिबार मात्र थपिए २१२० काठमाण्डौंमा मात्र १००१ फेला।