बबइ गा पा बाट १४ लाख बढी रकम संचार गृह लाइ दिइएको खुलासा!