प्रहरी नागरीक सेवाका लागी हो भन्ने उदाहरण बने दाङ्ग का युवा!