काजकृयामा लाग्ने खर्च बाट बचाएर गरिब दुखी लाई खाद्यान्न सहयोग,