बाँकेमा घरधनीबाट करिब तीन करोड बराबरको घर भाडा छुट