कोभिड -१९ परीक्षणको मापदण्ड परिवर्तन, झाडा पखालाका विरामीको पनि टेष्ट गरिने