विद्यालयका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन हटाउन सरकारको निर्णय