तुलसिपुर कर कार्यालयको कायर्तापुर्ण छापा। जो होँचा उसैको मुखमा घोँचा।