तपाईको नाम मतदाता नामावली मा छ या छैन ? यसरी घरमै बसी बसी चेक जाँच गर्नुहोस l