शान्तिनगरमा बिकास खर्च १६ करोड, सेवा सुविधा खर्च २७ करोड।