रोटरी क्लब द्वारा अस्पत्तालमा सरसफाइ र बृक्षारोपन।