दाङ्गका सबै यातायात प्रा लि एउटै डायलमा चल्छौं- ओली