सुमन वि क लाई पढाइ खर्च वार्षिक ५० हजार! +2 सम्म पढाउछु -हमाल!