दाङमा नदिजन्ने उत्खनन् तथा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।