नेपालमा “र” को गतिविधी र “र” को संरचना तर्फ एक नजर!