आ,व२०७६/०७७ मा दंगीशरण गा पा बाट १६ लाख बढी रकम संचारगृह लाई भुक्तानी दिइएको खुलासा!