नरहरी गाँउपालिकामा घर-घरमा गयर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि खाता खोलिने।