सरकारको आलोचना गर्नेहरुप्रति स्वास्थ्य मन्त्रीको आपती