मन्त्रालय र आयोगका लागि तीन सय १८ कर्मचारीका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत